SKR-skriften ”På gång inom EU” med fokus på den gröna och digitala omställningen

Varje termin släpper Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skriften ”På gång inom EU” som sammanställer organisationens prioriterade EU-frågor för året. I publikationen för våren 2023 efterlyser SKR bland annat en gemensam strategi för ett hållbart flyktingmottagande, ökad fokus på sociala frågor, anpassade regler för avloppsrening, respekt för kommunernas planeringsansvar inom EU:s gröna giv, ökad satsning på järnvägstransport, värnande av EU:s läkemedelslagstiftning, införandet av ett europeiskt hälsodataområde EU samt digitalisering, data och AI.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerade den 28 april sin rapport "På gång inom EU" för våren 2023. Publikationen  är en sammanställning av de aktuella frågor som påverkar svenska kommuner och regioner, antingen politiskt eller ekonomiskt, på EU-nivå. I rapporten presenteras bland annat information om pågående förhandlingar om aktuella EU-direktiv inom energiområdet, hälsodata och rådslutsatser inom utbildningsområdet. xx ger en bra överblick av den senaste utvecklingen på EU-nivå som påverkar Sveriges kommuner och regioner. North Sweden arbetar i nära samarbete med SKR i frågor som särskilt berör norra Sveriges kommuner och regioner.

Här är en närmare titt på SKR:s åtta prioriterade EU-frågorna för våren 2023.

Ett avloppsdirektiv som tar hänsyn till svenska förhållanden

SKR vill se ett nytt avloppsdirektiv som tar hänsyn till svenska förhållanden, där avloppsvattnet ofta renas på plats i småskaliga anläggningar. EU:s nuvarande reglering gäller storskaliga anläggningar och kan därför vara svåra att anpassa till svenska förhållanden.

Detta är en viktig fråga för norra Sveriges kommuner med särskilda förutsättningar såsom arktiskt klimat som täcker stora glesbefolkade områden. Det politiska närverket Europaforum Norra Sverige som ... har lämnat en position i frågan och framför att regelsystemen behöver vara målbaserade, att de inte omöjliggör utbyggnad i samband med befolkningstillväxt samt att kväverening måste stå i proportion till kostnaderna.

Värna det kommunala planansvaret i förhållande till EU:s gröna giv

SKR vill se att kommunernas planeringsansvar och självbestämmande respekteras när EU genomför gröna reformer. SKR efterlyser också bättre finansieringsmöjligheter för kommunala klimatinvesteringar.

Bevaka ny lagstiftning om TEN-T och ökad andel järnvägstrafik

EU:s Trans-European Transport Network (TEN-T) är en viktig infrastruktur för att främja handel och rörlighet inom EU. SKR vill se ökad satsning på järnvägstransport som ett mer hållbart alternativ till flyg och bil. Samtidigt påpekar SKR att lagstiftningen måste ta hänsyn till regionala skillnader och förutsättningar.

TEN-T-lagstiftningen är av stor betydelse för Norra Sverige. North Sweden har tillsammans med andra nätverk arbetat för att inkludera fler hamnar och urbana noder i regionerna och säkerställa utbyggnaden av järnvägar, såsom Norrbottniabanan, är också en viktig prioritering.

Värna helhetssyn i EU:s läkemedelslagstiftning

Sverige är ett av de länder som har högst standard vad gäller läkemedelslagstiftning. EU har ett gemensamt system för godkännande av läkemedel för att säkerställa att alla läkemedel som släpps ut på marknaden uppfyller de höga kraven däremot är det viktigt att värna om EU:s läkemedelslagstiftning så att läkemedel hanteras på ett säkert och effektivt sätt över hela EU.

Region Västerbotten har tillsammans med SKR publicerat ett policydokument där de tagit fram förslag om vad man önskade skulle komma med i den nya lagstiftningen.

Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU

Att hantera flykting- och migrationsfrågor är en av de största utmaningarna för EU, och SKR efterlyser en gemensam strategi som involverar alla medlemsländer. SKR betonar vikten av att fördela bördan jämnt mellan EU-länderna och att integrationsinsatser börjar tidigt för att underlätta för nyanlända att snabbt komma in i samhället.

Att bygga ett starkt socialt Europa – värna den svenska modellen

SKR vill att EU ska prioritera sociala frågor och sätta upp ambitiösa mål för att minska fattigdom och social utslagning. SKR betonar vikten av att värna den svenska modellen för arbetsmarknaden, som bygger på kollektivavtal och starka fackföreningar. SKR efterlyser också bättre möjligheter för kommuner och regioner att samarbeta över gränserna inom sociala frågor.

Förslag till förordning om ett europeisk hälsodataområde (EHDS):

I april 2021 lade EU-kommissionen fram ett förslag till förordning om ett europeiskt hälsodataområde (EHDS), som syftar till att göra hälsodata mer tillgänglig och användbar för forskning, innovation och vårdövergripande samordning inom EU. EHDS kommer att omfatta ett nätverk av nationella och regionala hälsodatainfrastrukturer, som kommer att kopplas samman för att möjliggöra utbyte av hälsodata över gränserna i EU. EHDS kommer att omfatta en rad åtgärder för att säkerställa integritet, säkerhet och ansvarighet för hälsodata.

Digitalisering, data och AI

Digitalisering, data och AI är avgörande för att förbättra innovation och konkurrenskraft inom EU. EU-kommissionen har antagit en rad initiativ och strategier för att stärka EU:s digitala kapacitet och främja användningen av AI. EU:s strategi för data, som lanserades 2020, syftar till att skapa en gemensam europeisk datarum och stärka EU:s digitala självständighet. EU:s strategi för artificiell intelligens, som lanserades samma år, syftar till att främja en ansvarsfull och etisk användning av AI och stärka EU:s konkurrenskraft inom området.

Läs På gång inom SKR våren 2023 här

Läs EFNS positionsdokument om avloppsförordningen här

Läs de senaste nyheterna om TEN-T här

Läs Region Västerbotten och SKR:s policy brief om den ny EU läkemedelslagstiftningen här

Läs om förra terminens På gång inom SKR hösten 2022 här

/Andreas Lindström

10 Maj 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information