SKR-skriften På gång inom EU med extra fokus på det svenska EU-ordförandeskapet

Två gånger per år släpper Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skriften ”På gång inom EU” som sammanställer årets prioriterade EU-frågor. Mot bakgrund av Sveriges kommande ordförandeskap i Europeiska unionens råd 2023, identifierar vårens upplaga dessutom viktiga sakområden för det svenska ordförandeskapet.

I skriften, ”På gång inom EU”, redogör Sveriges kommuner och regioner (SKR) för politikområden på EU-nivå som bedöms vara relevanta för regioner och kommuner i Sverige innevarande år. I år har SKR:s styrelse antagit nio EU-frågor som de planerar att driva.  

SKR:s nio prioriterade EU-frågor 2022 är: 

 1. Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 2. Att bygga ett starkt socialt Europa
 3. Översyn av statsstödsregler- och riktlinjer
 4. EU:s avloppsdirektiv
 5. Ett klimatneutralt EU 2050
 6. Mobilitet och infrastruktur
 7. EU:s landsbygdspolitik
 8. EU:s läkemedelslagstiftning
 9. Digitalisering – Europas digitala decennium

Djupdykning i två områden viktiga för norra Sverige: 

Ett klimatneutralt EU 2050 

EU:s gröna giv har en tydlig inriktning att uppnå ett klimatneutralt EU till 2050 varvid EU- kommissionen har lanserat en mängd nya initiativ för stöd och regleringar. Däribland en översyn av de centrala direktiven på energi- och klimatområdet och en taxonomi för hållbara aktiviteter kopplat till investeringar, finansiering och hållbarhetsredovisning. Eftersom dessa påverkar kommuners och regioners förutsättningar vill SKR 1) att initiativen och regelverken inom EU ska ge goda och stödjande förutsättningar. 2) Undvika detaljkrav som försvårar för bland annat bioenergi, biodrivmedel, fjärrvärme, kraftvärme, energiutvinning ur avfall och energieffektivisering. North Sweden arbetar aktivt för att påverka innehållet i flertalet av dessa frågor kopplade till EU:s klimatpolitik. 

Infrastruktur 

Den europeiska transportsektorn förväntas genomgå en grön och digital omställning med målsättning att minska de totala växthusgasutsläppen med 90 procent. Omställningen är beaktansvärd för kommuner och regioner och SKR uppger att de vill verka för 1) samordning mellan EU:s fonder och program. 2) Ett hänsynstagande till de nordiska förhållandena vad gäller planering av utbyggnad och infrastrukturen liksom möjligheterna för produktion av biodrivmedel. 3) Fortsatt utveckling och färdigställande av TEN-T. 4) En teknikneutral styrning från EU. Infrastruktur är en annan prioriterad fråga för North Sweden som kontoret arbetar aktivt med. 

Sveriges ordförandeskap i EU 2023

Våren 2023 är Sverige ordförande för Europeiska unionens råd (ministerrådet) och en agenda för rådet 18 månader framöver har arbetats fram tillsammans med Frankrike och Tjeckien. Detta ser SKR som en möjlighet för Sveriges regioner och kommuner att vara en stark röst i Europasamarbetet och redogör därför för prioriterade sakområden för det svenska ordförandeskapet 2023. 

SKR:s prioriterade sakområden under ordförandeskapet 2023: 

 1. Värna demokratin
 2. Jämställdhet, jämlikhet och diskriminering
 3. Social sammanhållning och integration
 4. Migration
 5. Det socialpolitiska området
 6. Digitalisering
 7. Miljö och klimat
 8. Infrastruktur

 

Skriften På gång inom EU – Våren 2022 finns att läsa här. 

/Hanna Bergman 

 

24 Feb 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information