Stort engagemang under North Swedens event om att attrahera, bevara och utbilda arbetskraft i glesbefolkade regioner

Under den europeiska veckan för regioner och städer arrangerade North Sweden tillsammans med Brysselkontoren för nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samt Scotland Highlands and Islands Enterprises en workshop på temat ”Kompetens för den gröna omställningen: Attrahera, behålla och omskola kompetens i glesbefolkade områden”. Workshoppen var utformad som en live S.W.O.T-analys utförd av en panel med representanter från den politiska, privata och offentliga sektorn från de nordliga glesbefolkande områdena. På plats för att lyfta norra Sveriges perspektiv var Effie Kourlos, kommunstyrelsens viceordförande i Östersunds kommun.

Temat för årets gemensamma workshop var kompetensförsörjning för den gröna omställningen i glesbefolkade regioner. Vilka är styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten med att attrahera, behålla och omskola för den gröna omställningen i glesbefolkade områden? Genom en live SWOT-analys som utfördes av panelen med interaktion från publiken belyste detta seminarium en av de största flaskhalsarna för den gröna omställningen i Europas glesbefolkade områden – bristen på kompetens och arbetskraft.

I panelen satt Effie Kourlos, Kommunstyrelsens viceordförande i Östersunds kommun, Päivi Ekdahl, ordförande för NSPA och regional utvecklingsdirektör i Lapland, Ole Kolstad, direktör för Rana Development, Morven Fancey, chef för universitet, kompetens och befolkning på Scotland Highlands and Islands Enterprises. Moderator var Merete Nordheim, VD för Bodø Business Forum.

Från vänster: Ole Kolstad, Päivi Ekdahl, Morven Fancey och Effie Kourlos

Melisa Duman, policyhandläggare vid enheten för yrkesutbildning i generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, inledde workshopen med ett anförande om vilka möjligheter som EU-kommissionen har att erbjuda för att stötta regioner och städer med kompetensförsörjning för den gröna omställningen.  

Panelen gick därefter steg för steg igenom Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot enligt en SWOT-analysmodell tillsammans med publiken som kunde komma med inspel och interagera med hjälp av Mentimeter. Detta aktiva format ledde till många bra diskussioner om gemensamma nämnare men också olikheter. 

(S) Styrkor: Regioner med enorma naturresurser, starkt entreprenörskap och ett industriellt arv 

Styrkeområden som både panellisterna och publiken lyfte fram var regionernas tillgång på naturresurser, förnybar energi och förutsättningar för att leda den gröna och digitala omställningen. En hög levnadsstandard, stark innovationskraft och ett industriellt arv var andra faktorer som belystes. 

Effie Kourlos tog även upp fram Mittuniversitets roll regionen för att locka människor och skapa en större attraktivitet samt styrkan i det nordiska samarbetet. Päivi Ekdahl, som representerade NSPA-regionerna, nämnde också att en styrka är den växande turismnäringen och den attraktionskraft som kommer med det. 

(W) Svagheter: Bristande infrastruktur samt geografiska och demografiska utmaningar 

Den största gemensamma nämnaren gällande svagheter handlar om de geografiska och demografiska utmaningarna, kopplat till långa avstånd, glesbefolkade miljöer, en åldrande befolkning och låg inflyttning. Bristande infrastruktur, bristande egen kapacitet i regionerna och brist på boende var andra återkommande utmaningar som lyftes från panelen såväl som publiken.  

(O) Möjligheter: Att ta ledning i den gröna omställningen och bättre marknadsföra regionen 

De unika naturresurserna och regionernas potential för tillväxt och att ta ledning i den gröna omställningen genomsyrade diskussionerna kring möjligheter.  

Effie Kourlos uppmärksammade och möjligheter med att ta vara på det ökade intresset för att flytta från storstäderna och närmare naturen som följde efter Covid-19 pandemin.  

Päivi Ekdahl tryckte också på de möjligheter som finns att ta vara på när det kommer till att marknadsföra regionen bättre, både i det egna landet, i EU och till omvärlden.  

(T) Hot: Brist på arbetskraft och invånare, behov av bostäder och restriktiv migrationspolitik  

En del av de hot som gemensamt identifierades av panellisterna är de som uppkommit på grund av senaste tidens säkerhetsläge och omständigheter – såsom Covid-19 pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Morven Fancey hade en annan ingång till hot kopplat till Covid-19 pandemin. Hon belyste hur turismen i regionen har ökat efter pandemin, vilket är bra men samtidigt hotar bostadsmarknaden för de lokala invånarna. Ett annat hot som både Päivi Ekdahl, Effie Kourlos och Ole Kolstad tydliggjorde var bristen på arbetskraft och människor i regionerna.  

Effie Kourlos belyste speciellt vikten av samarbete mellan regionerna, för att inte “kannibalisera” på varandras arbetskraft. Det är inte hållbart att attrahera personer att komma och jobba till sin egen region om detta i sin tur skapar brist på arbetskraft i en annan region, poängterade hon. Hon lyfte även problematiken med Sveriges restriktiva migrationspolitik när norra Sverige har ett så pass stort behov av arbetskraft och den befintliga arbetskraften i Sverige och EU kommer inte räcka till för den enorma efterfrågan som finns i norra Sverige.  

De begrepp som var mest framträdande från publiken var brist på finansiering, geopolitiska förändringar, brist på sammanhållning och klimatförändringarna.

Avslutningsvis fick panelen chans att diskutera vilka åtgärder som nu behövs för att stödja dessa regioner baserat på resultaten av SWOT-analysen. Paneldeltagarna var överens om att samarbetet mellan regionerna måste fortsätta och förstärkas – gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar. Effie Kourlos nämnde även vikten av att skapa samt kommunicera en positiv vision, som delas av styre och invånare i regionen, för att göra regionerna mer attraktiva för lokalbefolkningen samt för nya invånare.

/Alexander Castwall, Julia Bergsten, Maria Boström

11 Okt 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information