Finansiering i fokus under Connecting Europe Days – “We need money!”

Över 4000 personer samlades i Bryssel den 2-5 april vid EU-kommissionens stora transportkonferens Connecting Europe Days. Under dagarna fördes beslutsfattare från alla nivåer, finansinstitutioner, branschrepresentanter och transportintressenter samman för samtal kring åtgärder för att skapa ett helt koldioxidfritt, motståndskraftigt, sömlöst och digitalt transport- och mobilitetsnätverk i Europa. Ett stort fokus lades på den framtida finansieringen av TEN-T. Från norra Sverige fanns regionråden Anders Öberg och Rickard Carstedt på plats för att lyfta vikten av utvecklad infrastruktur i norr för att möta såväl den snabba nyindustrialiseringen, men även utifrån det nya geopolitiska läget.

Connecting Europe Days och framtida finansiering

Den 2-5 april gick Connecting Europe Days av stapeln, en transportkonferens som arrangeras vartannat år av EU-kommissionen tillsammans med ordförandeskapslandet i EU:s ministerråd som nu under våren är Belgien. Över 4000 personer samlades i konferenscentret The Square i Bryssel, däribland beslutsfattare från EU-, nationell, regional och lokal nivå, branschrepresentanter och andra transportintresserade för en kombination av seminarier, workshops, möten och nätverkande. Årets konferens fokuserade på den nya TEN-T-förordningen som ska träda i kraft framåt sommaren, lanseringen av de nio nya europeiska transportkorridorer ”European Transport Corridors”, som är en sammanslagning av de europeiska stomnäts- och godskorridorerna, men även framtida finansiering av infrastrukturprojekt.

Vikten av fungerande transporter och en tillräcklig finansiering lyftes redan under invigningen av EU-kommissionär Adina Valean.

- Transporter är ryggraden i EU:s inre marknad. Den framtida budgeten måste matcha behoven! konstaterade Valean.

Adina Valean, EU-kommissionär med ansvar för EU:s transportpolitik inviger Connecting Europe Days.

Detta lyftes även av ordförande i Europaparlamentets transportutskott, Karima Delli (De gröna/EFA).

- En ny TEN-T-förordning träder i kraft inom kort och nu måste den implementeras. Europaparlamentet kommer att försvara tillräcklig finansiering för transportpolitiken i nästa flerårsbudget, där finansieringsverktyget Fonden för ett sammanlänkat Europa är en hörnsten. Man måste också fundera över finansiering inom till exempel sammanhållningspolitiken och faciliteten för återhämtning och resiliens där man kan öronmärka transport, men även nya finansieringsmöjligheter, underströk Delli.

Karima Delli, ordförande i Europaparlamentets transportutskott vid invigningen av Connecting Europe Days.

Norra Sverige och Botniska korridoren väl representerade vid CED

Norra Sverige var väl representerade vid konferensen genom regionstyrelsens ordförande i Norrbotten, Anders Öberg, och regionala utvecklingsnämndens ordförande i Västerbotten, Rickard Carstedt, för att lyfta möjligheter och utmaningar i norr och framför allt behoven av att bygga ut stomnätet till 2030 som överenskommet inom TEN-T. Det två regionråden är även ledamöter i samarbetet Botniska korridoren som fanns på plats med en monter där många viktiga möten ägde rum under konferensdagarna.

Möte med Catherine Trautmann, samordnare för korridoren Nordsjön-Östersjön, vid Botniska korridorens monter tillsammans med BK-styrgruppsledamöterna Rickard Carstedt (4:a från höger) och Magnus Lagergren (2:a från höger).

Catherine Trautmann, samordnare för den europeiska stomnätskorridoren Nordsjön-Östersjön som förlängts så att den går genom Finland runt Bottniska viken hela vägen till Luleå, besökte Botniska korridorens monter och fick möjlighet att träffa både Rickard Carstedt och Magnus Lagergren från Botniska korridorens styrgrupp. Samtalet kom att kretsa kring det nya geopolitiska läget och angelägenheten att bättre sammankoppla Finland med den Botniska korridoren och dess öst-västliga kopplingar mot hamnarna i Norge. Trautmann berättade att det kommer att arrangeras en workshop framåt hösten om militär mobilitet inom ramen för de korridorsforum för Nordsjön-Östersjön där hon sitter ordförande, där det blir viktigt att lyfta stråken i norr.

Anders Öberg fick tillfälle till ett särskilt samtal med Trautmann om korridorens sträckning i Norrbotten med förlängningen genom Norrbotniabanan samt utmaningarna vid gränsövergången Haparanda-Torneå och på Malmbanan.

Catherine Trautmann, samordnare för korridoren Nordsjön-Östersjön, och Anders Öberg, regionråd i Norrbotten.

Samordnaren för den europeiska stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet, Pat Cox, besökte även han Botniska korridorens monter där mycket av diskussionerna handlade om hans medverkan vid Järnvägsforum Norr i Luleå i fjol och de idéer som då kom upp kring alternativ finansiering och alternativt genomförande och huruvida Trafikverket tagit detta vidare i sitt inriktningsunderlag. Från norra Sveriges sida lyftes bland annat Trafikverkets prognoser som inte väger in den snabba utvecklingen i norr samt bristen på EU-perspektiv i underlaget som inte redovisar vad som krävs för att implementera TEN-T i tid till 2030.

Den europeiska samordnaren för korridoren Skandinavien-Medelhavet, Pat Cox, i samtal med representanter för Botniska korridoren.

Linus Glanzelius, Europaparlamentariker som efterträtt Erik Bergkvist i Europaparlamentets transportutskott, tittade även han förbi Botniska korridorens monter där Anders Öberg fick möjlighet att berätta om nuläge kring de viktiga stråken i Botniska korridorens geografi.

Europaparlamentariker Linus Glanzelius, Lotta Rönström från North Sweden och Anders Öberg, Regionråd i Norrbotten.

Tydligt budskap från de europeiska samordnarna

Under Connecting Europe Days presenterades ett nytt positionspapper från de nio europeiska samordnarna om framtida finansiering av den europeiska transportpolitiken. Ett förslag från EU-kommissionen till ny flerårig budget, MFF, väntas under 2025. Nuvarande budget för finansieringsverktyget för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE/CEF) inom MFF börjar redan nu sina då utlysning av medel tidigarelagts för att möte utmaningar utifrån det spända världsläget.

Några av punkterna som lyfts i positionspapperet:

  • Efterföljaren till Fonden för ett sammanlänkat Europa bör stärkas så att det blir det viktigaste instrumentet för en sammanlänkad inre marknad, med ett tydligt fokus på gränsöverskridande projekt och prioriteringar.
  • Militär rörlighet bör vara en av pelarna i efterföljaren till Fonden för ett sammanlänkat Europa för att skyndsamt täppa till "luckorna" i EU:s korridorer för militär rörlighet.
  • Finansieringsinstrumenten bör bli mer komplementära och övergripande – över politikområdena. EU:s finansieringsstöd till transport- och energinät samt digitala nät bör bättre återspegla det växande ömsesidiga beroendet mellan dessa sektorer.

Catherine Trautmann sammanfattade tydligt budskapen i positionspapperet vid ett av seminarierna under konferensen:

- We need money!

/Lotta Rönström

Läs det nya positionspapperet om den framtida finansieringen av den europeiska transportpolitiken här

10 Apr 2024 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information