Northern Sparsely Populated Areas i möten med EU och NATO

Den 12–13 mars var Northen Sparsely Populated Areas (NSPA) styrkommitté med representanter från norra Sverige, norra Norge och norra Finland på besök i Bryssel. Från Sverige deltog Jonas Andersson, Jämtland Härjedalen, Rickard Carstedt, Västerbotten och Isak Utsi, Norrbotten, i dialoger med EU-kommissionen bland andra. Organisationen för Ekonomisk Samverkan och Utveckling (OECD) deltog också för att diskutera den pågående studien om NSPA och de utmaningar och möjligheter som EU kan bidra till. På agendan stod också att som första grupp efter Sveriges inträde i NATO träffa de svenska, norska och finska delegationerna vid NATO:s högkvarter.

Dialog om OECD-studien och NSPA-regionernas behov i EU och NATO 

Besöket är en del av den processen med den pågående studien av NSPA-regionerna som genomförs av Organisationen för Ekonomisk Samverkan och Utveckling (OECD), med finansiering från Generaldirektoratet för stöd för strukturreformer (DG REFORM) och samordnat av North Sweden European Office. Syftet med studien är att bidra till underlag för regionerna att genomföra den gröna omställningen med bättre anpassade stöd från EU och nationell nivå. Utöver insamling av data och statistik med jämförelsetal från hela världen för OECD:s analyser och rekommendationer, så har OECD genomfört besök i varje region inom NSPA för möten och dialoger med lokala, regionala och nationella företrädare. 

Mötena i Bryssel hölls med nyckelaktörer vid EU-kommissionen. Utöver det fick gruppen chans att träffa representanter från Europeiska Regionkommittén och EU:s arktiska ambassadör vid den Europeiska Utrikestjänstensamt att vara de första att besöka de svenska, finska och norska delegationerna på NATO:s högkvarter i Bryssel efter Sveriges inträde i NATO.  

Med på besöken var också Thomas Giacoletto från Generaldirektoratet för stöd för strukturreformer (DG REFORM) samt Stefano Barbieri från OECD som håller i OECD-studien. Utöver att föra dialoger som bidrar till OECD:s analyser av hur EU och NATO påverkar och kan bidra till investeringar och stöd för utvecklingen i det nordliga EU, det som räknas till det europeiska Arktis, gav det också möjligheter att från NSPA-företrädarna föra dialog med de aktörer i EU som förbereder EU:s kommande budgetperiod och regleringar inom för norra Sverige och övriga NSPA viktiga policyområden.  

Sammanhållningspolitik i EU för att genomföra den gröna omställningen  

Under den första dagen så låg fokus på sammanhållning- och regionalpolitik, arktiska frågor, den gröna industriella omställningen och de utmaningar och möjligheter som tillkommer inom NSPA:s regioner i och med gles befolkningsstruktur. Styrkommittén fick möjlighet att samtala med två representanter från Europeiska Regionkommittén, Nicolas Brookes och Xavier Dutrenit som tar fram Regionkommitténs ståndpunkter avseende framtidens sammanhållningspolitik. I diskussionen lades det speciellt vikt vid betydelsen av att ta in perspektiv och finna förtroende från medborgarna i de olika regionerna och sammanhållningspolitikens roll för det i EU.  

Nicola de Michelis, biträdande Generaldirektör vid EU-kommissionen DG Regio, lägger tillsammans med ansvarig för framtidens regionalpolitik, Anna Wagner, ut orden för NSPA styrkommitté.

Efter det begav sig gruppen vidare till Generaldirektoratet för Regional- och stadspolitik (DG REGIO), där de möttes av vice Generaldirektören Nicola de Michelis och enhetschef Anna Wagner som sitter med förberedelserna för framtidens regionalpolitik på EU-kommissionen. Samtalet betonade NSPA:s betydelse för EU:s gröna industriella omställning och utmaningen som regionerna står inför avseende brist på människor och rätt kompetenser. Den omställning som pågår i regionerna kräver arbetskraft med en större variation av färdigheter. De svenska representanterna tydliggjorde att sammanhållningspolitiken måste gå hand i hand med den gröna omställningen för att göra den möjlig då det inte räcker med bara investeringar i de gröna industrierna i sig.  

Under mötet med DG REGIO fick gruppen även en uppdatering om OECD-studien, där Nicola de Michelis också var en av dem som i EU-kommissionen följde arbetet med den tidigare OECD-studien för NSPA, som genomfördes 2015-2016.  

Bioekonomin är både en klimat- och tillväxtpotential 

Dagen avslutades med ett möte med representanter från Generaldirektoratet för Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (DG GROW). Under mötet diskuterades speciellt bioekonomi och det gavs möjligheter att  peka på vilken central betydelse skogen har för regionerna i NSPA och där EU:s politik har stor påverkan som kan ge negativa konsekvenser för lokalsamhällena. Från företrädarna för DG GROW fanns en insikt om de ekonomiska aspekterna och vikten av balans i hur EU:s skogspolitik  påverkar regionerna i NSPA.  

NSPA: En unik region med unika möjligheter  

Dagen därpå började med att rikta fokus på NSPA:s varumärke. Eerikki Vainio, Senior adviser på Öst- och Norra Finlands EU-kontor, presenterade en uppdatering på NSPAs varumärke. Han lyfte fram idén att de utmaningar som NSPA står inför kan gå hand i hand med dess styrkor och potential i en region som möter unika utmaningar kan också generera unika lösningar med ett innovativt tillvägagångssätt. Presentationen gick igenom resultaten från en enkät och workshop som utförts om "NSPA:s framtid" för att ta fram underlag för framtida dialog med aktörerna i EU.  

Diskussioner hos North Sweden i styrkommittén för NSPA om hur stärka bilden av NSPA i EU för att få stöd för fortsatta utvecklingsbehov under ledning av nuvarande ordföranden för NSPA; Jouni Ponnikas, Kainuu, Finland.

Skogen och Arktis spelar roll för NSPA i EU 

Därefter träffade styrkommittén Marco Onida från Generaldirektoratet för Miljö vid EU-kommissionen (DG ENV). Fokus låg även här på skogens roll och betydelse och att EU:s lagstiftning på området innebär utmaningar utan att bidra till klimatomställningen som är ambitionen och ett exempel är avskogningsförordningen som blandar ihop skogsavverkning med skogsbruk på ett för de nordiska länderna ogynnsamt sätt. Förordningen om skogsövervakning som föreslagits av EU-kommissionen diskuterades bland annat med stora risker för dataskydd och administrativ belastning.  

Styrkommittén gavs också chans att samtala med Clara Glanslandt, EU:s arktiska ambassadör vid Europeiska Utrikestjänsten (EEAS). Fokusområde för samtalet var främst geopolitik i NSPA-regionen. Diskussionen framhöll ökningen av områdets strategiska betydelse på grund av den föränderliga geopolitiska situationen och effekterna av klimatförändringarna. Enligt Ganslandt bör NSPA fortsätta sprida kunskap och öka synligheten för området. Områdets livskraft är en viktig säkerhetsfråga för EU.  

Första gruppen att få besöka de nordiska delegationerna på NATO efter Sveriges inträde  

Avslutningsvis fick styrgruppen chans att besöka de svenska, finska och norska delegationerna på NATO vid dess högkvarter i Bryssel. Gruppen var den första att möta delegationerna efter Sveriges inträde i NATO och signalsystemet var starkt i att de tre nordiska delegationerna kom samlat. Det gav en möjlighet för de regionala representanterna från norra Sverige, Finland och Norge att få en uppdatering av NATO:s fokus på regionen och säkerhetspolitiken i Arktis med behov av ökad samordning och investeringar i bland annat infrastruktur över gränserna för militär rörlighet mellan Norge och Finland via Sverige. Diskussionen på NATO fokuserade förstås på säkerhetspolitik och geopolitik med ambassadörer och militär från de delegationerna. Betydelsen av att Sverige och Finland nu båda är medlemsstater poängterades vikten av och välkomnades från norsk sida och det gjordes tydligt att NSPA-området är en viktig geografi i detta sammanhang. 

NSPA-delegationen utanför NATO-högkvarteret i Bryssel med bland annat den svenska flaggan som hissats två dagar tidigare i och med Sveriges inträde.

Läs mer om NSPA här 

Läs mer om den pågående OECD-studien här och här 

Läs mer om den föregående OECD-studien här 

Läs mer om NSPAs positionspapper om sammanhållningspolitik här 

Läs mer om NSPAs positionspapper om EU:s arktiska policy här   

Läs mer om NSPAs om brev om avskogningsförordningen här  

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information