Kommissionär tog emot NSPA

2018-12-18

Arktisk investeringsplattform

Vice-presidenten vid EU-kommissionen, Jyrki Katainen, och medarbetare Florentine Hopmeier; Erik Bergkvist, Regionråd Västerbotten; August Hansen, politisk rådgivare Troms fylke; Nils-Olof Lindfors, tillträdande regionråd Norrbotten.

10 december tog Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom Northern Sparsley Populated Areas, NSPA, för diskussioner om upprättandet av en Arktisk investeringsplattform. Den ska i framtiden kunna tillhandahålla investeringskapital i Europas arktiska regioner. Norra Sverige representerades på mötet av Nils-Olof Lindfors, Region Norrbotten, och Erik Bergkvist, Region Västerbotten.

EU-kommissionär Jyrki Katainen, vice ordförande med ansvar över sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, tog 10 december emot en delegation av regionala företrädare för fortsatta diskussioner om den arktiska investeringsplattform som utformas inom ramen för NSPA. Kommissionären fick under mötet en genomgång av arbetet med investeringsplattformen och de investeringsgap som identifierats i den geografiskt omfattande men befolkningsmässigt lilla regionen där företag trots tillväxtpotential inte har tillgång till samma investeringskapital som övriga europeiska regioner. Delegationen från norra Sverige, Finland och Norge fick i sin tur med sig EU-kommissionens perspektiv på investeringsplattformen med råd om finansieringsmöjligheterna inom nuvarande och kommande budgetperiod.

Arbetet sker inom ramen för NSPA som driver arbetet med att utveckla plattformen utifrån gemensamma investeringsbehov. Regionens utvecklingspotential och möjligheter att ytterligare bidra till unionens konkurrenskraft med hjälp av en sådan plattform framfördes under mötet av Norrbottens tillträdande regionråd Nils-Olof Lindfors och Västerbottens regionråd Erik Bergkvist som prepresenterade norra Sverige. Bakgrunden till arbetet är dels den av OECD genomförda studien över NSPA och investeringsprioriteringar för att skapa samlad hållbar tillväxt i Europas nordligaste områden samt den arktiska samrådsprocess som varit i EU med fokus på att bidra till regional utveckling i EU:s egna arktiska områden.

På sikt ska plattformen utgöra ett verktyg för förverkligandet av regionernas strategiska utveckling i form av dess smarta specialiseringsstrategier och nödvändigt kapital för att investera i de tillväxtområden som identifieras. Med särskild hänsyn till regionens unika förutsättningar som OECD lyfter fram finns möjlighet att, med hjälp av Europeiska investeringsbanken, EIB, skala upp och samverka med övriga finansieringskällor, såsom EU:s övriga stödformer men även befintliga nationella och regionala kapitalaktörer för mer samlad kraft. Den ska rikta sig till de initiativ som kan bidra till regionens utveckling men som annars inte har tillgång till externt kapital på en öppen marknad för aktörer i regioner långt från där huvudparten av tillgängligt kapital finns.

Jyrki Katainen berättade om EU:s befintliga och kommande initiativ såsom den fond för strategiska investeringar som den nuvarande EU-kommissionen inrättat för att överlag växla upp EU:s för långa investeringsnivåer, den så kallade ”Juncker-fonden” efter ordföranden för Kommissionen, Jean-Claude Juncker, som redan utökats och är tänkt att spela än en större roll under det som för nästa programperiod kallas InvestEU-fonden. En kritik mot dessa instrument har varit att de är mer tillgängliga för de som redan har lättare att få del av lånekapital i de större regionerna och städerna och haft svårare att bidra till investeringar på övrigt håll. EIB står för mycket kunskap och kontakter och analyser de gör för sitt stöd underlättar för andra långivare att kunna och våga gå in och bidra och den Arktiska investeringsplattformen är tänkt att för regionerna i norr vara en sådan hävstång och lanserades gentemot EU-kommissionen vid ett tidigare möte med Jyrki Katainens närmaste medarbetare från NSPA:s sida och från deras sida fanns en önskan om att se till att göra verkstad av planerna. Arbetet bedrivs i nuläget som ett EU-finansierat projekt under ledning av finska Lapland för att få fram underlag för exakta behov, upplägg och genomförande av en sådan investeringsresurs i det europeiska Arktis.

Läs mer:

Läs mer om uppstarten kring den arktiska investeringsplattformen i NSPA

Läs om det tidigare besöket hos bland annat kabinettet för Jyrki Katainen

Läs mer om den arktiska samrådsprocessen

Läs mer om EFSI; ”Junckerfonden”

Läs om EU:s tillskott till Norrlandsfonden genom EFSI

/Niklas Johansson

Nyheter på området

 • EU:s regionalpolitik på "Grand"

  2019-02-13

  Seminariet ”EU:s sammanhållnings- politik för Sverige nu och i framtiden” anordnades av EU-paparlamentariker Anders Sellström i samverkan med Region Västerbotten.

 • Kick-off för European Week of Regions and Cities 2019

  2019-02-05

  Den 30:e januari höll den Europeiska Regionkommittén i samverkan med EU-kommissionen årets kick-off möte inför European Week of Regions and Cities, EWRC, 2019. Bland annat presenterades årets datum, platser och årets fokusämnen. Det presenterade även vissa nyheter för i år.

 • Västerbottenveckor på Grand

  2019-01-30

  Under veckan 21 januari inleddes Region Västerbottens tre årliga veckor på Grand Hôtel i Stockholm, detta för 29:e gången, där det varje kväll serveras Västerbottensbuffé istället för ordinarie meny och på dagarna olika seminarier med Västerbottentema. Det är regionen tillsammans med kommuner och olika organisationer och företag som anordnar seminarierna och i allt högre grad även i samverkan med andra norrlandsregioner och aktörer. Det är ett led i att nå makthavarna där de finns i Stockholm för att få bättre förståelse för norra Sverige. Även North Sweden är på plats för att bidra med EU-perspektiven och norra Sveriges betydelse och behov av EU för att utvecklas.

 • Regionala mål 2021-2027

  2019-01-30

  I EU-kommissionens nyligen utgivna tidskrift ”Panorama” listas viktiga budskap och exempel på framgångsrik styrning i den gångna förda regionala politiken i EU. Tidskriftens budskap sätter mål och en agenda för regional utveckling 2021–2027 och inte minst i specifika geografier som har utmaningar förknippade med geografiska utmaningar dit norra Sverige tillhör. EU-kommissionen poängterar ett fortsatt stöd till dessa regioner. Tidskriften baseras bitvis på EU-kommissionens forskningsanalys om specifika regioner vilken presenterades i slutet av 2018 och som uppmärksammades under ett seminarium under European Week of Regions and Cities samma år där Mikael Janson, direktör North Sweden, deltog.

 • Möte med arktisk rådgivare

  2019-01-16

  North Sweden anordnade ett möte med Jari Vilén som har fått EU-kommissionens uppdrag att analysera EU:s arktiska policy.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS