Kommissionen banar väg för Europeiska tekniska institutet

Den europeiska kommissionen har antagit ett förlag om att inrätta ett europeiskt tekniskt institut (ETI). Enligt förslaget ska ETI bestå av en mindre central styrelse och sex europeiska kunskaps- och innovationscentra som får till uppgift att behandla strategiska frågor som är av stor ekonomisk och social betydelse för EU. Om förslaget godkänns av Europaparlamentet och Ministerrådet skulle ETI kunna inleda sin verksamhet 2008. Budgeten uppskattas till 2,4 miljarder euro för perioden 2008-2013.

Institutet kommer att vara ledande inom innovationer, forskning och högre utbildning i Europa. Det kommer att utgöra en förebild för hur akademi, forskning och näringsliv kan föras samman för att EU mera effektivt skall kunna anta de utmaningar som en global kunskapsbaserad världsekonomi medför.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information