Sammanfattning från Green - Week

I dag avslutades gröna veckan i Bryssel. 1500 deltaganden från olika medlemsländer, institutioner och organisationer möttes för att diskutera hur vi gemensamt kan möta det uppsatta målet om att förhindra förlusten av biologisk mångfald fram till år 2010?

Under de flesta seminarium tillfällena var beslutsfattare och deltagare rörande överens att kommunikation och samarbete skall spela en nyckelroll i processen.
Kommissionen meddelade slutligen att de inte ser kommunikation som den enda och bästa lösningen. Tid och ekonomiskt stöd bör i stället framförallt läggas till att införa redan befintlig lagstiftning, samt kontroll av att detta sker på ett sätt så att målen uppfylls.

Finland kommer under sitt ordförandeskap att fortsätta detta arbete. Här ser man framförallt att fiske och handel med trävara behöver bättre skydd genom ny lagstiftning. Finland kommer även att fortsätta arbetet med att stärka det internationella arbetet för att skydda våra ekosystem.

/ Maria R


Läs mer:

läs mera
Vaclav Havels bidrag till konferensen

08 Dec 2006 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information