Behov av gemensamma regler för genetiskt modifierade grödor

EU tillåter i dag en marknad för säkra genetiskt modifierade organismer. Vilket lett till att vi idag är i behov av gemensamma regler kring dessa grödor, detta för att säkerställa konsumenternas och odlarnas trygghet att välja mellan dessa produkter.

En lagstiftning för genetiskt modifierade grödor (GM-grödor) handlar om ett behov av gemensamma regler kring sammanblandning av grödor som odlas tillsammans med icke -GM-grödor. Dessa samexistensåtgärder behöver utformas så att de inte överskrider EU:s fastlagda gränsvärden för en oavsiktlig sammanblandning av de båda grödorna.
Medlemsstaterna skall själva utforma regler som anpassas efter de egna odlingsvillkoren, samt följer EU: s gränsvärden.

Den 5-6 april 2006 kommer en konferens om samexistens mellan de båda typerna av grödor att anordnas i Wien.

Kommissionen kommer inom den närmaste framtiden att tillsammans med medlemsstaterna att utarbeta särhållande åtgärder i form av bästa praxis. Tillsammans med vetenskaplig och ekonomisk information kommer dessa att ligga till grund för gemensamma rekommendationer. Kommissionen beräknar även att rapportera om framstegen i arbetet under 2008.

/Maria

Läs mer om kommissionens arbete

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information