CPMR-Östersjökommissionens utlåtande om grönboken

Klimatförändringarna leder till stigande vattennivåer, översvämningar och naturkatastrofer, vilket har en stark påverkan på vårt kulturarv. Därför vill Östersjökommissionen inom CPMR att en kulturell dimension inkluderas i Grönboken. En annan synpunkt som framförs är att rapporten mycket tydligare bör understryka vad enskilda människor kan göra för miljön genom att förändra sina konsumtionsmönster.

CPMR är ett nätverk mellan perifera kustregioner i Europa. Arbetet sker inom och mellan sex olika kommissioner; Östersjökommissionen, Nordsjökommissionen, Atlantkommissionen, Kommissionen för Balkan och Svartahavet, Medelhavskommissionen och Kommissionen för öar.

Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting är medlemmar i CPMR och arbetar aktivt inom Östersjökommissionen.

/Anna-Karin Lundström

Se rapporten

04 Okt 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information