EU minskar Sveriges tillgång på utsläppsrättigheter

När kommissionen idag beslutade om Sveriges andel av utsläppsrättigheter minskade de tillgången med cirka 9,5 procent för perioden 2008-2012. Enligt förslaget får Sveriges handel uppgå till högst 22,8 miljoner ton koldioxid om året under perioden vilket är 2,4 miljoner ton mindre per år än den nivå som den svenska regeringen föreslagit i den nationella fördelningsplanen. Kommissionen bekräftat därmed sitt starka åtagande att försäkra att EU och dess medlemsstater inte släpper ut mer växthusgaser än nivån som fastställts i Kyotoavtalet.

Det var emellertid inte bara Sverige som fick minskade tillgångar utan även Tyskland, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Slovakien och Storbritannien. Dessa länder svarar för cirka 42 procent av antalet utsläppsrättigheter som fördelats under den första handelsperioden 2005-2007. Totalt vill kommissionen minska ovanstående länders utsläppsrättigheter med 7 procent jämfört med deras nationella fördelningsplaner.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information