Frankrike blåser nytt liv i energidebatten

Frankrike presenterade ett bredare förslag för energifrågan på ett möte med EU:s finansminister den 24 januari. Förslaget gav en förståelse för understöd till kärnkraften, detta för att försäkra en minskning av koldioxidutsläppen.

Den rysk-ukrainska konflikten angående gas, har blivit ett tydligt exempel på EU: s beroende av att importera energi. Tvisten har drivit fram en europeisk debatt som belyser behovet av en mångsidig energi försörjning som även markerar behovet av ett större engagemang i energipolicyn.

Frankrike lyfter i förslaget fram kärnkraften som en teknik vilken inte bidrar till den globala uppvärmningen. På detta sätt får debatten en ny dimension av förståelse och försäkran för att nå målet om en "tryggad framtida energiförsörjning". Man vill dock betona att understödet skall antas med full respekt för subsidiaritetsprincipen vilken syftar till EU:s ingripanden endast i de fall där medlemsstaterna inte har en förmåga att tackla detta problem själva. Europarådet avser att behandla frågan på nästa rådsmöte den 14 mars.

/Maria31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information