Green Week 2007

Vid öppningstalet sade kommissionens ordförande José Manuel Barroso att "klimathotet kräver ett större och enat Europa" och poängterade att klimatförändringarna måste bekämpas globalt. Kommissionens vice ordförande, Margot Wallström, tog sedan över ordet och inledde med en tillbakablick av EU:s miljöarbete. Detta för att lyfta fram att "vi måste lära av vår historia och inte göra om våra misstag".

Under veckan berördes bland annat EU:s miljöpolitik med fokus på utvidgningen och grannskapspolicys. Dessutom diskuterades problematiken runt den ökande användningen av biobränsle. Fördelen är att den gör det möjligt för Europa att minska sina växthusutsläpp men samtidigt har den ökade efterfrågan på biomassa från jordbruk, skogsbruk och avfall ökat trycket på markanvändningen och den biologiska mångfalden.

/Maria Didi

Green Week 2007

27 Jun 2007 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information