Hur kan användningen av biobränsle ökas?

Den 10 januari 2007 lade kommissionen fram ett förslag om en gemensam energipolitik för Europa. Förslaget innehöll bland annat målsättningar om att:

• 20 procent av den totala energiförbrukningen ska komma från förnybara energikällor fram till 2020.
• biobränsle ska utgöra tio procent av det bränsle som används vid transporter fram till 2020.

Den öppna konsultationen har lanserats för att kommissionen ska få förslag på hur dessa målsättningar ska kunna uppnås i praktiken. Myndigheter, företag, frivilligorganisationer och andra intressenter är välkomna att komma med synpunkter fram till den 4 juni.

/Maria Didi

Biofuel issues in the new legislation on the promotion of renewable energy

02 Maj 2007 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information