Klarar vi av att minska växthusgaserna?

Kyotoprotokollet har möjliggjort för medlemsstaterna inom EU att upprätta en gemensam handel för utsläppsrätter. Genom en gemensam plan för att minska utsläppen utav växthusgaser har varje land inom EU nu ett delat ansvar i vårt gemensamma uppfyllande de minskningar som vi är ålagda. Handelssystemet tillåter oss att uppfylla vårt mål genom åtgärder som minskar utsläppen med minsta möjliga kostnad.

Det delade ansvaret och vårt deltagande i handelssytemet betyder att varje medlemsland skall upprätta ett nationellt fördelningsplan för uppfyllande utav de gemensamma minskarna.

Medlemsstaterna är även bundna till att koppla in sig till ett gemensamt elektroniskt registreringssystem för hela unionen. Medlemsstaterna Cypern, Grekland, Luxemburg, Malta och Polen har ännu inte länkat sig till systemet trots att slutdatumet för registreringen gick ut i december 2004. Detta innebär att företagen som är innehavare utav utsläppsrätterna inom dessa medlemsstater inte fullt ut kan delta handeln utav utsläppsrätter.

Medlemsländerna är även bundna att skicka in rapporter som anger mätningar för hur arbetet med minskningarna ser ut. Även här har Österrike, Cypern, Luxemburg, Malta och Polen struntat i detta. Kommissionen har nu skickat ut en andra och sista varning till dessa medlemsstater.

/ Maria R

Läs mer:

Läs mer om nyheten

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information