Kommissionen befarar att svenskt förslag snedvrider konkurrensen

Kommissionen har inlett en formell granskning för att undersöka om de svenska planerna att sänka koldioxidskatten för företag som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter är förenliga med bestämmelserna om statligt stöd i EG-fördraget. Kommissionen befarar att den svenska åtgärden kan snedvrida konkurrensen på ett område där EU har harmoniserat skatterna för att skapa lika konkurrensvillkor mellan företag. Dessutom är det möjligt att åtgärden strider mot den ledande principen om att förorenaren betalar, eftersom företag som deltar i systemet för handel med utsläppsrätter har fått dessa avgiftsfritt.

Miniminivåer för energiskatter fastställs i kommissionens energiskattedirektiv. I Sverige beskattas koldioxidutsläpp i enlighet med dessa miniminivåer. Det nya förslaget leder till en situation där bränsle som förbrukas i tillverkningsprocesser i industrin och för värmeproduktion i vissa högeffektiva kraftvärmeanläggningar inte skulle omfattas av någon energiskatt i den mening som avses i direktivet. I ett liknande ärende som gäller Danmark inledde kommissionen ett formellt granskningsförfarande i september i år.

/Sami Khalifeh

Läs mer:

Pressmeddelande

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information