Kommissionen försäkrar sig om att krav på minskning av koldioxidutsläpp från bilar uppfylls

Strategin kommer att göra det möjligt för EU att uppnå den sedan länge fastställda målsättningen om att minska de genomsnittliga koldioxidutsläppen till 120 gram per km fram till 2012, vilket motsvarar en minskning på ungefär 25% jämfört med nuvarande nivåer. Genom att förbättra bränsleeffektiviteten kommer den nya strategin att innebära betydande besparingar för konsumenterna. För att uppmuntra bilindustrin att konkurrera med bränsleeffektivitet istället för storlek och kraft inbjuder kommissionen biltillverkare att skriva under en europeisk uppförandekod för reklam och marknadsföring.

/Sami Khalifeh

Pressmeddelande

08 Feb 2007 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information