Kommissionen presenterar grönbok för energifrågan

Onsdagen den 8 Mars kommer kommisionären Piebalgs att presentera den nya grönboken för en europeisk energipolicy. Den nya Grönboken presenterar de stora utmaningar inom Europas energipolitik samt hur denna påverkas utav vår målsättning om att trygga vår energiförsörjning samt förhållandet till klimatförändringar

I EU: s grönbok från 2000 "Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning" lade kommissionen fram behovet utav en gemensam strategiplan för en framtida trygg energiförsörjning. Man poängterade här vårt behov av att finna nya alternativa energikällor för att bli alltmera självförsörjande inom energiområdet. Grönboken ledde till nya initiativ inom lagstiftning, dels inom användandet utav förnyelsebar energi och dels för energieffektivitet. Den har även givit resultat i en liberalisering utav energi- och gas marknaden

Höga oljepriser, EU:s energiberoende utav Ryssland och OPEC, osäkerheten kring tillgången utav fossila bränslen samt den i dag så viktiga minskningen utav växthusgaser har givit energifrågan nya utmaningar.

Den nya grönboken om "En trygg konkurrenskraftig och hållbar energiförsörjning för Europa" kommer att vara grund för en ökad integration och ett utökat samarbete inom energifrågorna. Den behandlar bland annat

 • Ett agerande inom en gemensam strategiplan
 • Behovet utav att utveckla nya energikällor
 • En europeisk målsättning i att bli världens mest energieffektiva region.
 • Att bli världsledande inom efterforskning och utveckling utav energi med lågt koldioxidutsläpp för förhindrade av växthuseffekten.
 • Att fullfölja målsättningen om en intern marknad inom energi 2007.
 • Inom den närmaste framtiden kommer den nya grönboken att diskuteras av rådet och EU:s statsministrar och kan därmed bli underlag för den kommande vitboken som kommer att ha en mera lagstiftande plan för ett framtida agerande i energifrågan.
 • /Maria Renberg
 • Läs mer:

  Grönboken mot en europeisk strategi för en trygg energiförsörjning
  Den nya grönboken
31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information