Nätverk för förnyelsebar energi

Målsättningen för RENREN är att utbyta goda erfarenheter och information men även att öka samarbetet mellan lokala myndigheter och den privata sektorn samt öka medvetenheten hos allmänheten om förnyelsebar energi. Vid lanseringen av nätverket, den 17 april i Bryssel, sade energikommissionären Andris Pielbags att förnyelsebar energi kan hjälpa till att förhindra ett framtida energiunderskott.

Utöver norra Sverige inkluderar nätverket regioner i Österrike, Tyskland, Storbritannien, Cypern och Island. Samtliga valdes ut tack vare sina unika erfarenheter inom något av följande områden: biomassa, vindkraft, vattenkraft, geotermisk- eller hydroenergi.

/Maria Didi

Artikel i EurActive

20 Apr 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information