Östersjökommissionens syn på EU:s energipolitik

I resolutionen ger energiarbetsgruppen sitt stöd till kommissionens energi- och klimatpaket som syftar till att motverka klimatförändringar. Resolutionen understryker även det potential som finns i Östersjöregionen för att åstadkomma energipaketets satta mål för utsläppen av växthusgaser och förnybar energi. Dessutom framhålls den sociala dimensionen av förnyelsebara energikällor. Genom samarbeten i europeiska nätverk och projekt utbyts idéer, erfarenheter och kunskap som lägger grunden till en mer jämlik tillgång till både hållbar energi och hållbara samhällen.

I samband med att kommissionen introducerade sitt klimat- och energipaket lanserade de även en öppen konsultation för att få intressenternas synpunkter på förslaget. Genom Östersjökommissionens energiarbetsgrupp har Östersjöregionerna gemensamt svarat på frågor som rör främjandet av förnyelsebara energikällor.

CPMR:s Östersjökommission är en förening med medlemmar från regionerna runt Östersjön. Arbetet bedrivs i tematiska arbetsgrupper. Det är landstinget i Västerbotten som är ansvariga för energiarbetsgruppen.

/Maria Didi

19 Jun 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information