Översynen av strategin för hållbar utveckling klar

Europeiska rådet antog det svenska förslaget om en strategi för hållbar utveckling under toppmötet i Göteborg 2001. Sedan dess har man strategiskt och gemensamt arbetat för ett en hållbarare utveckling.

Under Österrikes ordförandeskap har man nu arbetat med att stärka fokuseringen för strategin och ge en tydligare ansvarsfördelning. Syftet med översynen har varit att utveckla den redan befintliga strategin.

Den nya översynen för en hållbar utveckling skall:
- Minska klimatförändringar och luftföroreningar på lokal nivå
- Bekämpa fattigdom
- Främja landsbygdsutveckling och utveckling på lokal nivå

Översynen ger förslag på konkreta åtgärder som gemenskapen kommer att arbeta med för uppfyllandet av den nya stärkta strategin.

/Maria R

Läs mer:

Nylanserad webbsida för strategin

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information