Regionernas roll lyfts i direktivet om en marin strategi

Huvudsyftet med det föreslagna direktivet är att fastställa en ram för att skydda och bevara den marina miljön, för att förhindra att den försämras och för att där så är praktiskt möjligt återställa denna miljö på områden där den har påverkats negativt.

Förändringarna till det tidigare förslaget är till mesta dels förtydliganden kring medlemsstaternas skyldigheter samt vilken roll de marina regionerna ska ha. Till skillnad från parlamentet är även rådets gemensamma ståndpunkt är mindre hård i synen på tidsfrister och rättsligt bindande. Rådet anser det orealistiskt att uppnå god miljöstatus innan 2021, hur önskvärt detta än vore. Men de har arbetat fram en precis tidsplan som bör garantera framsteg. Tidsplanen består av fyra steg som medlemsstaterna bör genomföra:

Steg 1 Analyser de förhållanden som råder i deras marina vatten samt belastningar och påverkan på dessa. o:p

Steg 2 Nationell begreppsutveckling av god miljöstatus i de marina vattnen.

Steg 3 Utformning av miljömål och program för löpande övervakning.

Steg 4 Genomförande av åtgärdsprogram för att uppnå god miljöstatus

Men innan dessa steg tar form kommer rådet att föra konstruktiva överläggningar med Europaparlamentet för att komma överrens om de kvarstående frågorna.

/Jenny Johansson

Rådet är EUs viktigaste beslutsfattande institution och består av ministrar ifrån alla medlemsländerna. Vilken minister som deltar beror på vilken fråga som behandlas.

Läs mer.

19 Okt 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information