Resultat från Europeiska rådets toppmöte

EU:s stats- och regeringschefer är överens om att gå ännu längre och minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent fram till 2020 under förutsättning att andra utvecklade industriländer, t ex USA, gör motsvarande åtaganden. De nya målsättningarna är betydligt mer långtgående än de som anges i Kyotoprotokollet och som EU lovat att uppnå senast 2012. Miljöaktivister på Greenpeace hyllar överenskommelsen från toppmötet som det viktigaste beslutet på området sedan antagandet av Kyotoprotokollet.

Mot bakgrund av den stora betydelse som en hållbar energipolitik har för möjligheten att uppnå klimatmålen och ambitionen att utarbeta en gemensam energipolitik antog Europeiska rådet en handlingsplan med den övergripande målsättningen att förse EU med en hållbar, trygg och konkurrenskraftig energitillgång. Förhandlingarna kretsade framför allt kring avtalet om ett bindande åtagande att öka andelen av förnybar energi till 20 procent av den totala energiförbrukningen inom unionen fram till 2020.

/Sami Khalifeh

Artikel

 

14 Mar 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information