Slutsatserna från energirådets möte

Under energirådets möte idag (23/11) gav rådet sitt stöd till kommissionens handlingsplan för ett effektivt energiutnyttjande. Rådet bekräftade även dess åtagande att arbeta tillsammans med kommissionen och europaparlamentet samt unionens industri och medborgare i ett gemensamt försök att uppnå den energibesparing på 20 procent fram till 2020 som handlingsplanen föreskriver.

Ställningstagandet bygger på rådets syn på energieffektiviseringen som en av hörnstenarna för Europas energipolitik. Energieffektiviteten och energibesparingen bidrar för närvarande till de tre huvudsakliga målen för gemenskapens energipolitik; säkerställningen av energitillgång, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

I samband med mötet nåddes även en överenskommelse mellan ministrarna om att Europas självförsörjning måste öka och beroendet av externa energikällor reduceras. För att uppnå detta ansåg den finska handels- och industriministern Mauri Pekkarinen att satsningen på förnybar bioenergi var viktig. Dessutom lade ministrarna fram sina synpunkter på hur EU:s energipolitik bör utformas i framtiden för att bidra till de strategiska beslut som ska fattas vid europeiska rådets möte i mars nästa år.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information