Strategi för markskydd i EU

Under de senaste årtiondena har markkvaliteten i EU försämrats. För att stoppa den negativa utvecklingen har den europeiska kommissionen presenterat en strategi för att likställa kraven på markskydd i medlemsstaterna.

Syftet med strategin och det tillhörande ramdirektivet är att förhindra fortsatt markförsämring och återställa förstörd mark. Meningen är att garantera att marken även i fortsättningen ska kunna fylla sina olika funktioner inom exempelvis jord- och skogsbruk, som livsmiljö för djur och växter samt som källa till olika råmaterial.

De gemensamma regler som kommissionen föreslagit är övergripande och stort ansvar läggs på medlemsstaterna. De ska själva identifiera områden med försämrad mark och sedan utarbeta egna program med mål och åtgärder för att minimera riskerna.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information