Analys av klimatanpassning efterfrågas

I en resolution som antogs med övervägande majoritet den 10 april, uppmanar parlamentet kommissionen att framställa en studie som utifrån olika framtidscenarion beräknar de kostnader och fördelar som anpassningen till klimatförändringar innebär.

I resolutionen markerar även parlamentet vikten av att medlemsstaterna använder medel till landsbygdsutveckling för att förmildra klimatförändringar inom jordbruket och skogsbruket. Utvecklandet av en effektiv, säker och billig teknik anses vara ett steg i rätt riktning i förberedelserna inför klimatförändringarna.

Lena Ek, parlamentariker och ledamot i utskottet för industrifrågor, forskning och energi, bidrog med det svenska inlägget i debatten: "Förra året dog 60 000 människor i klimatrelaterade tillstånd. Det kommer att krävas stora investeringar för att klara av klimatförändringarna och den tekniska utvecklingen och för att kunna tävla globalt med andra delar av världen".  

Läs mer.

/Huda Zaid

15 Apr 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information