Direktivet om renare luft välkomnas.

Den Europeiska Unionen har genom detta direktiv ombett medlemsstaterna att begränsa utsläppet av partiklar till PM2,5- nivå, utsläpp som framför allt kommer från bilar och lastbilar. Syftet med direktivet är att ta fram en policy som skyddar mot de negativa effekterna som luftföroreningar har på hälsa och miljö. Till år 2020 vill EU minska antalet människor som dör i förtid till följd av luftföroreningsrelaterade sjukdomar.

Kommissionären med ansvar för miljö, Stavros Dimas, sa följande i samband med godkännandet av direktivet: " Europeiska Unionen har idag vidtagit en viktig åtgärd för att lösa problemet med en av de största orsakerna till miljö- och hälsoproblemen. Medborgarna i Europa är bekymrade över luftföroreningarna".

Läs mer.

/Huda Zaid

16 Apr 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information