Energieffektivisera mera!

Enligt EG:s energieffektiviseringsdirektiv (2006/32/EG) ska medlemsstaterna effektivisera sin energianvändning med minst 9 procent till år 2016. Medlemsstaterna ska göra nationella handlingsplaner för hur det ska gå till.
Att spara energi genom en effektivare energianvändning är angeläget. Europa har blivit allt mer beroende av energiimport. Energipriserna stiger. Det påverkar företagens konkurrenskraft. Klimatproblemen är en realitet. En minskad energianvändning gynnar både miljön och företagens konkurrenskraft. Även hushållen kan spara mycket energi och egna pengar genom energieffektivisering.

Sverige når drygt 10 procent energieffektivisering fram till år 2016 med de styrmedel som nu används. Men det finns ytterligare en stor potential. Utredningen bedömer att det är lönsamt för företag och hushåll att spara minst lika mycket till. Det som behövs är styrmedel för att överbrygga de hinder som finns.

"- Vi ska inte nöja oss med att EU-målet nås. Med en så stor lönsam effektiviseringspotential finns skäl att gå längre och bestämma ett ambitiösare besparingsmål än vad EU kräver. För det talar både ekonomiska faktorer och hänsynen till miljön," säger regeringens särskilde utredare Tomas Bruce.

Utredningen ger exempel på ett trettiotal möjliga styrmedel, som kan användas för att använda energin effektivare i Sverige. Offentlig sektor skulle kunna tjäna som en förebild och genom bättre och riktad information kan människor ändra beteende.
Det handlar bland annat om hur informationen om energieffektivisering kan förstärkas och om hur den offentliga sektorn kan vara förebild för andra aktörer.

Läs SOU:n "Ett energieffektivare Sverige" här.
Läs den Svenska nationella handlingsplanen för energieffektivisering här.

/Martin Persson

13 Mar 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information