Energieffektivitet genom ICT

Genom kommunikationen vill kommissionen främja ICT-baserade lösningar för en ökad energieffektivitet i Europa. Syftet är bland annat att främja den europeiska industrins konkurrenskraft och bidra till en hållbar energikonsumtion.

Med den öppna konsultationen ges intressenter möjlighet att lämna synpunkter direkt till kommissionen angående vilka sektorer som erbjuder de mest lovande utsikterna för förbättrad energieffektivitet genom ICT och vilka åtgärder som måste tas på EU-nivå för att åstadkomma detta. Resultaten från konsultationen kommer att ligga till grund för en framtida kommunikation inom området.

Communication - Addressing the challenge of energy efficiency through ICT

Public Consultation on ICT enabling energy efficiency

/Maria Didi

30 Maj 2008 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information