EU överens om minskade koldioxidutsläpp från bilar

Reglerna om fordonsutsläpp är en del av EU:s klimat- och energipaket. Det är viktigt att EU fattar beslut om klimat- och energipaket senast mars 2009 så att unionen har sin ståndpunkt klar innan de internationella förhandlingarna om fortsättningen på Kyotoprotokollet genomförs under 2009.

Europeiska kommissionen ursprungliga förslag på utsläppsgränser var 120 g koldioxid/km för samtliga nyproducerade bilar från och med 2012. Enligt Ministerrådet och Europaparlamentets överenskommelse från igår ska andelen nya bilar som omfattas av utsläppsmålet gradvis ska öka fram till 2015. Först då börjar kravet på 120g/km gälla för samtliga nyproducerade fordon.

Under december månad kommer Europaparlamentet och EU:s miljöministrar att fatta slutgiltigt beslut i frågan.

Läs mer

/Andrea Bohman

02 Dec 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information