Föreläsare från norr gästade European Sustainable Energy Week

En paraply organisation för förnyelsebar energi, Sustainable Energy Europe Campaign (SEE), bestående av bland annat kommissionens direktorat för Energi och transport, har för andra gången anordnat en temavecka som berör temat förnyelsebar energi. Veckans syfte är att uppmärksamma de många samhällssektorer som berörs av den förnyelsebara energins utveckling och möjligheter och understryka vikten av att vi alla strävar åt samma håll inom detta område.

Under veckan har en mängd ämnesområden behandlats; förnyelsebar energi och energieffektivitet, EU Policy och lokala initiativ, energidistribution och planering, teknologi och marknadsfrågor, lagstiftning och utbildning. Sammantaget så är detta den största konferensen som berör förnyelsebar energi.

Sveriges norra region hade representation under veckan med flera föreläsare.  Fred Nordström från Norrbottens Energikontor (NENET) talade på Seventh ManagEnergy Annual Conference. Under seminariet EU Sustainable energy policies in peripheral and maritime regions of Europe höll Joakim Lundgren (LTU) en föreläsning på temat: Exploring the energy future of northern Sweden through energy scenarios. Fyra framtids scenarion för norra Sveriges utveckling för år 2025 lyftes här fram.  Det andra bidraget från regionen under detta seminarium var var Eva Fridman som är direktör på Biofuel Region i Västerbotten vars föreläsning bar namnet Mobilizing a whole region for Bio Fuels. Eva lyfte fram den potential som biobränslet har.

Läs en sammanfattning från seminariet EU Sustainable energy policies in peripheral and maritime regions of Europe här.

/Martin Persson


04 Feb 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information