Klimat- och energipaketet högt på EU:s agenda

Förhoppningen inom EU har länge varit att nå ett slutgiltigt beslut om klimat- och energipaketet innan årets slut. Senast under första kvartalet 2009 bör dock Ministerrådet och Europaparlamentet enas om innehållet så att unionen har sin ståndpunkt klar innan de internationella förhandlingarna om fortsättningen på Kyotoprotokollet tar fart på allvar.

Europeiska kommissionens klimat- och energipaket består av en rad lagförslag som ska realisera medlemsstaternas politiska klimatåtaganden från mars 2007. Medlemsstaterna enades då om att minska EU:s växthusgasutsläpp med 20 % till 2020 samtidigt som de förnybara energikällornas andel av energianvändningen ökar till 20 %. Klimat- och energipaketet, som presenterades av kommissionen i januari i år, rymmer bland annat åtgärdsförslag om förnybara bränslen, klimatbördans fördelning mellan medlemsländerna och en ny period för handel med utsläppsrätter.

När Europaparlamentets industri- och miljöutskott behandlade klimat- och energipaketet tidigare i höst möttes det av nära tusen ändringsförslag. Trots detta godkändes paketet i båda utskotten. Härnäst återstår det för parlamentet i sin helhet att säga sitt. Frågan ska debatteras i parlamentet 3-4 decmber. Nästa plenarsession i Strasbourg är planerad 15-18 december.

Klimat- och energipaketet finns också med på dagordningen när EU:s miljöministrar träffas i Bryssel den 4 december. Nästa gång frågan diskuteras på ministerrådsnivå är toppmötet den 11-12 december.

Läs mer om EU:s klimat- och energipaket

/Andrea Bohman

03 Dec 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information