Rapport från miljömötet 3:e mars

Ett återkommande inslag under mötet var garantin om att solidaritet och rättvisa bör genomsyra det europeiska samarbetet, men även en effektiv implementering av klimatpaketet. Genomförandet kommer att kräva politiska, sociala och ekonomiska åtaganden. I ministerrådets slutsatser preciserades vikten av integrerade miljöpolicyn, hållbar konsumtion, implementering av förbättrad reglering och biologisk mångfald. Däremot skiljer sig de europeiska medlemsstaterna i dess förmåga att genomföra klimat- och energipaketet. Det finns en villighet från medlemsländernas sida att agera i enlighet med principerna integritet och solidaritet.

Sveriges miljöminister Andreas Carlgren, uppmanade i sitt framförande att redan i nuläget precisera hur EU ska nå en 30 procentig minskning till år 2020. Han betonade även att man behöver komma bort från det nationalistiska klimattänkandet för att istället tillsammans i Europa göra utsläppsminskningar där man får mest klimatnytta för varje investering.  

För att EU ska befästa sin ledande roll i kampen mot klimatförändringarna utvecklar EU en långsiktig plan för reducering av koldioxidutsläpp. I maj ska EU organisera en konferens i biologisk mångfald i Bonn, Tyskland. Mötet blir en viktig vändpunkt i att nå de mål som upprätthållandet av biologisk mångfald innebär.   

Läs mer.

/Huda Zaid

05 Mar 2008 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information