Vikten av fiskeförvaltning kommuniceras

"A Marine Strategy and Directive" syftar till att bevara den ekologiska balansen i våra hav så att de kan fortsätta vara en förnyelsebar källa av välstånd även för framtida generationer. En del i implementerandet av direktivet är den gemensamma fiske policyn (Common Fisheries Policy, CFP).

Kommunikationen ritar upp ett ramverk för hur CFP skall genomföras så att direktivet kan implementeras. Den negativa effekten av fiskandet på den omgivande maritima miljön måste minimeras. Två aspekter lyfts fram 1) trycket på fiskestockarna måste minskas och 2) yrkesfiskarna måste motiveras att stödja den sektoröverskridande ansats som definierats i EUs Marine Strategy and Directive.

Joe Borg, kommissionär med ansvar för Maritima affärer och fiske kommenterade kommunikationen på följande sätt: ""Protecting the integrity of our marine environment is not only an end in itself, it is also an essential precondition for a sustainable, forward-looking maritime sector. Without healthy ecosystems, fish stocks cannot thrive, and fisheries cannot be profitable. This is why the application of an ecosystem approach results in a win-win situation"".

Åsikten överensstämmer väl med de slutsatser som dragits inom akademin om vad som krävs för att nå en hållbar utveckling i den maritima sektorn. Luleå tekniska universitet har under en längre tid bedrivit forskning inom området gemensam resursförvaltning.  Forskaren Carl Rova, verksam vid avdelningen för Statsvetenskap, är en av frontgestalterna. Hans doktorsavhandling ansågs så relevant att den prisades som  vid Regionkommitténs tävling för doktorsavhandlingar 2004/2005. Temat för tävlingen var lokala och regionala myndigheters roll i den hållbara utvecklings strategin och avhandlingens namn var Flipping the Pyramid: Lessons from Converting Top-down Management of Bleak-roe Fishing (2004).

Läs mer  om "A Marine Strategy Directive" här.
Läs mer om kommunikationen här.

/Martin Persson

15 Apr 2008 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information