Kommissionen presenterar vitbok om EU:s anpassning till klimatförändringar

Europa kan inte fly från dess effekter och måste förbereda sig för att hantera dem. I onsdags presenterade kommissionen en så kallad vitbok som skissar de åtgärder som krävs för att EU ska kunna anpassa sig till denna nya verklighet.

Bland annat föreslås att EU tar hänsyn till klimatförändringarna även på områden som jordbruk, transporter och hälsa. Mer pengar ska satsas på detta och det ska byggas upp en bättre kunskapsbas med data om klimatförändringar i olika delar av EU samt vilka socioekonomiska effekter det har på olika regioner. För länder utanför EU som drabbats hårt ska EU genom sina stöd försöka hjälpa länderna att åtgärda de skador som orsakats av det ändrade klimatet.

Kommissionens vitbok bygger på ett långtgående samråd som EU-kommissionen startade 2007. Planen ska införas i två steg. Under första fasen, 2009-2012, ska EU arbeta fram en strategi som ska gälla för 2013 och framåt.

Läs pressmeddelandet från kommissionen

Vitbok: Kommissionens vitböcker är dokument med förslag till gemenskapsåtgärder inom ett speciellt område. I vissa fall har de föregåtts av en grönbok vars syfte har varit att inleda en samrådsprocess på EU-nivå.

 / Torbjörn Lindahl

 

06 Apr 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information