LIFE+ ansökningsomgång 2009

1. LIFE+ Natur och biologisk mångfald

2009 års projekt skall syfta till att skydda, bevara, återställa, övervaka och underlätta ekosystemfunktioner, livsmiljöer och vilda djur och växter, för att stoppa förlusten av biologisk mångfald, inklusive genetisk mångfald, i EU senast 2010.

2. LIFE+ Miljöstrategi och miljöstyrning

Life+ Miljöstrategi och miljöstyrning i Sverige kopplas till de nationella miljökvalitetsmålen. Ett stort antal huvudmål omfattas i årets utlysning dock kommer Europeiska Kommissionen att prioritera projekt som rör klimatförändring. Huvudmålen är:

- Klimatförändring
- Vatten
-  Luft
- Jord
- Tätortsmiljö
- Buller
- Kemikalier
- Miljö och hälsa
- Naturresurser och avfall
- Skog
- Innovation
- Strategiska inriktningar

3. LIFE+ Information och kommunikation

Huvudmålet är att sprida information och öka medvetenheten om miljöfrågor, inbegripet åtgärder för att förebygga skogsbränder, b) ge stöd till kompletterande åtgärder exempelvis information, kommunikationsåtgärder och kampanjer, konferenser och utbildning, inbegripet utbildning om åtgärder för att förebygga skogsbränder. Euroepiska Kommissionen prioriterar projekt som syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Kriterier för deltagande

Life+ vänder sig till såväl företag och till den offentliga sektorn i EU27. Samarbete över nationsgränserna är inget krav. Projektlängden är 2-5 år.

EU:s medfinansiering

Årets budget är EUR 250 miljoner. Minst 50 % av detta belopp ska tilldelas åtgärder som syftar till att stödja bevarandet av naturen och den biologiska mångfalden.

Europeiska Kommissionen efterfrågar stora projekt som söker EUR 1-3 miljoner i bidrag. Stödnivån är högst 50% av stödberättigade kostnader. Den preliminära fördelningen för Sverige uppgår till EUR 10.3 miljoner.

  Ansökan

I Sverige ansvarar Naturvårdsverket för programadministration, d.v.s. gör en första granskning av ansökningarna och överlämnar ansökningarna vidare till Europeiska Kommissionens DG Miljö som slutligen utvärderar och beslutar vilka projekt som beviljas stöd. Deadline för inlämnande av ansökan till Naturvårdsverket är den 15 september 2009. Naturvårdsverket i sin tur överlämnar projektförslagen till Europeiska Kommissionen senast den 22 oktober.   Projektstart kan ske tidigast den 1 september 2010.

Om du har frågor eller vill ha mer information om programmet, kontakta North Swedens Mona Mansour, Senior Adviser in European Affairs.

Läs mer om programmet.

 
25 Maj 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information