Miljö- och energiministrar lyfte Eko-effektiv ekonomi

Mötena fokuserade på samordning av de politiska dagordningarna för klimatförändringar, energieffektivitet, innovation och konkurrenskraft, i syfte att skapa synergier och säkerställa tillväxt och hållbarhet.

Vid en gemensam session diskuterades bl a begreppet eko-effektiv ekonomi som Sverige driver under sitt ordförandeskapet. Ordförandeskapet vill genom att lyfta fram goda exempel visa hur ett engagerat och pådrivande miljöarbete kan resultera i internationella konkurrensfördelar. Man vill även bidra till diskussionen hur en ny Lissabonstrategi för jobb och tillväxt ska resultera i ett grönare Europa. Diskussionen grundas bl a på en ny rapport från Stockholm Environment Institute,  "A European Eco-Efficient Economy, se länk nedan.

Eko-effektiv ekonomi är som sagt ett av nyckelbegreppen under det svenska ordförandeskapet och återkommer vid flera möten under hösten. Det handlar i sak om:

- att kombinera konkurrenskraft med miljömässigt ansvar genom effektivare användning av energi, råvaror och transportsystem.

- att ta tillvara de möjligheter till jobb och tillväxt som följer av en ökad efterfrågan på miljöanpassade produkter, tjänster och lösningar.

En omställning till en eko-effektiv ekonomi kräver att många olika politikområden bidrar. De polikområden som Sverige lyfte i Åre var hållbar näringspolitik, effektiva energisystem, framtida transportpolitik, framtida europeisk IT-politik, regelförenkling samt små- och medelstora företag inklusive kvinnors företagande. 

Utöver den gemensamma diskussionen kring eko-effektiv ekonomi diskuterade energiministrarna bl a en handlingsplan för energieffektivisering, ett lagförslag för energieffektiva byggnader samt märkning av energieffektiva produkter och däck. Miljöministrarna fokuserade på förberedelser inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december.

Läs mer om miljöministermötet här

Läs mer om energiministermötet här.

Ladda ned rapporten   "A European Eco-Efficient Economy" här.11 Aug 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information