Miljörådet beslutar om industriutsläpp, bioavfall och klimatanpassningar

Man antog bl a en politisk överenskommelse om direktivet för industriutsläpp (IED/IPPC). Beslutet föregicks av en dramatisk förhandling där ordförandeskapet lade fram flera nya kompromissförslag för att få tillräckligt stöd. En del medlemsländer menade att förlaget ej var tillräckligt långtgående ur miljösynpunkt och krävde därför att vissa undantagsregler skärptes. Genom beslutet kan nu rådet inleda förhandlingar med Europaparlamentet.

Ministrarna antog slutsatser om bioavfall efter förhandlingar om hur och på vilket sätt hänvisningar skulle göras till behovet av kommande lagstiftning. Rådet uppmanar nu Kommissionen att överväga behov av lagstiftning för detta område i den konsekvensanalys som de skall göra. Man antog även rådsslutsats om vitboken om klimatanpassningar (KOM(2009) 147).

Rådet konstaterade vidare att det fortfarande finns en blockerande minoritet mot förslaget om markskydd.   Sverige kommer därför inte att göra ett nytt försök till politisk överenskommelse under sitt ordförandeskap.

En diskussion om klimat och EU:s position inför Köpenhamnsmötet hölls under lunchen. Sverige kommer som ordförande att ta upp klimatfrågan vid det informella miljöministermötet i Åre i juli.

Läs Rådets pressmeddelande.

Läs övriga dokument.

/AU

30 Jun 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information