Ny ansökningsomgång inom EU:s program Miljöinnovation (2007-2013)

Programmet syftar till att stödja alla former av innovationer i syfte att:

  • reducera miljöpåverkan från ekonomisk verksamhet och/eller optimera resursanvändning
  • ta bort flaskhalsar av icke-teknisk art vilka försvårar för en ökad spridning av miljöinnovativa lösningar
  • skapa eller utvidga marknadsandelen för relaterade produkter
  • förbättra konkurrenskraften för europeiska företag på världsmarknaden.

Stöd ges till pilot eller marknadsreplikeringsprojekt för att främja nya och integrerade lösningar  i produkter, processer och tjänster. I årets ansökningsomgång prioriteras 4 områden:

1. Material recycling
2. Buildings
3. Food and drink sector
4. Greening business/smart purchasing

Sökande kan vara ett eller flera företag från EU27. Programmet är öppet för deltagare från Efta-länderna, associerade länder samt tredje land. Totalt har kommissionen allokerat 30 miljoner euro för denna ansökningsomgång. Bidraget från EU uppgår till högst 50% av stödberättigade projektkostnader.

Deadline för inlämnande av  ansökan är den 10 september 2009. Projektstart sker tidigast andra kvartalet 2010. Projektlängd är upp till 36 månader. Om du har frågor eller vill ha mer information om programmet, kontakta North Swedens Mona Mansour, Senior Adviser in European Affairs

Läs mer om programmet.

/Torbjörn Lindahl

06 Maj 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information