Ny satsning på energi och klimat i Östeuropa

På svenskt initiativ har en ny global EU-satsning inletts för energieffektivisering och klimatinitiativ i Östeuropa.

Samarbetet har fått namnet Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (EEEEEP). Förutom Sverige har Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Norge, Polen och USA hittills utlovat finansiering till EEEEEP. EU-kommissionen kommer också att lämna ett omfattande ekonomiskt stöd till partnerskapet, liksom Ukraina. EEEEEP:s arbete kommer från början att inriktas på finansiering av större offentliga projekt i Ukraina, särskilt inom fjärrvärmesektorn. Meningen är att investeringarna som görs ska leda till en omfattande minskning av energiförbrukning och till positiva klimateffekter.

De medel som betalas in till stödfonden för EEEEEP kommer att användas för att bekosta förstudier och som investeringsgåvomedel till större projekt, i kombination med lån från de internationella finansiella institutioner som ingår i EEEEEP.

Läs hela pressmeddelandet

/CB

27 Nov 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information