Skärpning mot handel med illegalt timmer

De direkta effekterna av illegal skogsavverkning är ett stort problem främst i länder utanför Europa, men i förlängningen leder den bland annat till att djur- och växtarter utrotas och produktionen av växthusgaser ökar. Detta bidrar i sin tur till klimatförändringen och den globala uppvärmningen.

Den föreslagna lagstiftningen täcker både importerat och EU-producerat timmer. De aktörer som först för in timret på den inre marknaden ska efter bästa förmåga kunna bevisa ursprunget, inte på varje enskild timmerstock men genom att ange volym, träslag och andra data för att visa på trovärdighet i ursprungsmärkningen. Genom detta ska man kunna spåra timmer för att se om det är lagligt avverkat.

Lagförslaget har kritiserats för att egentligen inte förbjuda illegalt timmer, utan bara minimera riskerna för införsel. Miljöutskottets förslag innebär en skärpning bland annat genom att föreslå att alla parter, inte bara den första att föra in timret på marknaden, ska kunna hållas ansvariga om timret är illegalt.

Jordbruksministrarna diskuterade den föreslagna förordningen i ministerrådet den 19 januari, men eftersom den ska antas under den så kallade medbeslutandeproceduren måste Europaparlamentet också besluta i frågan. Parlamentets omröstning kommer troligtvis att ske under plenarsessionen 23 april och ministerrådet väntas anta en gemensam ståndpunkt innan Tjeckiens ordförandeskap tar slut i juni.

Läs mer

/Karla Wixe

20 Feb 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information