Stor satsning på grön ekonomi

105 miljarder euro kommer att satsas på gröna projekt och jobb, en summa som är ungefär tre gånger större än den var i budgeten för 2000-2006. För att EU:s klimatmål för 2020, det vill säga minskade växthusgaser med 20 % och att 20 % av energikonsumtionen ska vara förnyelsebar, ska kunna uppnås måste alla parter bidra och dagens meddelande från Hübner är ett välkommet tillskott. Bland annat kommer 23 miljarder euro att satsas på järnvägstrafik, vilket är nödvändigt för att minska koldioxidutsläppen.

Detta är också ännu ett incitament för att satsa på miljövänliga produkter och teknik. För att stödja Europas regioner och dess företag att utvecklas i dessa områden kommer tre miljarder att satsas på miljövänliga produkter och processer i små- och medelstora företag. 33 miljoner av dessa kommer att satsas i Sverige.

Kommissionen betonar att utmaningen att förbättra miljön är något som måste ske även utanför EU varför sammanhållningspolitikens olika program kan utgöra en viktig komponent för nya typer av samarbeten. Östersjöstrategin, som presenteras i juni och som bland annat handlar om att förbättre miljön i Östersjön, är ett exempel på en satsning som även inkluderar EU:s grannländer, t.ex. Ryssland.

Läs mer

/Karla Wixe

09 Mar 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information