Två LIFE+ projekt till Umeå universitet

Av totalt 227 ansökningar har Kommissionen beviljat finansiering för 80 nya projekt som berör 22 länder inom ramen för LIFE +-programmet Natur & biologisk mångfald. Belägna i 22 medlemsstater, representerar de en total investering på 199 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med 107 miljoner euro. Majoriteten är naturprojekt, som bidrar till genomförandet av fågel-och/eller habitatdirektiv och Natura 2000-nätverket.

Umeå universitet har beviljats finansiering för två projekt;

  • Demonstration av ett integrerat nordeuropeiskt system för övervakning av livsmiljöer på land.
  • Restaurering av biflöden till Vindelälven i kombination med övervakning och utvärdering av ekologiska effekter för arter och livsmiljöer.


Det första projektet är ett demonstrationsprojekt med syfte att utveckla kostnadseffektiva nationella övervakningssystem, anpassade för nordeuropeiska förhållanden, för att övervaka genomförandet av EU: s habitatdirektiv. Projektet kommer att visa hur hjälpinformation kan användas i samband med stickprovskontroller för att förbättra noggrannheten i bedömningen av livsmiljöer.

Målsättningen med det andra projektet är att uppnå "god status" för vattnen i Vindelälven med hänvisning till ramdirektivet för vatten, samt att ge god bevarandestatus för arterna i projektområdet, enligt habitatdirektivet.

Projekten har beviljats finansiering på 2,4 miljoner, respektive 1,3 miljoner euro, vilket är 50 procent av den totala budgeten.

Mer information om projekten

LIFE:s hemsida

/CB

06 Nov 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information