Bättre omhändertagande av biologiskt avfall

EU-kommissionen har publicerat ett meddelande som analyserar och rekommenderar tänkbara åtgärder för att förbättra omhändertagandet av biologiskt avfall i Europa. Meddelandet är ett resultat av den "tematiska strategin för förebyggande av avfall och återvinning" och påbörjades med en grönbok om biologiskt avfall 2009.

"Vi har redan en omfattande lagstiftning om biologiskt avfall i EU. Om dessa bestämmelser genomförs och efterlevs bättre kan vi dra ännu mer nytta av sådant avfall. Det skulle inte bara bidra till kampen mot klimatförändringen, utan också ge oss kompost av hög kvalitet och biogas, vilket skulle bidra till sund mark och minskad förlust av biologisk mångfald. " sa Janez Potočnik, EU-kommissionär med ansvar för miljöfrågor när meddelandet presenterades i Bryssel.

I meddelandet identifierar EU-Kommissionen stora miljöfördelar och ekonomiska vinster genom bättre hantering av EU:s biologiska avfall. Meddelandet innehåller rekommendationer för hur dessa fördelar ska kunna uppnås. De mest lovande möjligheterna är förebyggande av avfall och biologisk nedbrytning till kompost och biogas. Den största faran med biologiskt avfall är att det producerar metan, en mycket stark växthusgas. Om den biologiska nedbrytningen av avfall optimerades skulle den mest betydande vinsten vara de minskade växthusgasutsläppen.

Medlemsstaterna har mycket olika nationella strategier för hanteringen av biologiskt avfall, från mycket blygsamma insatser i vissa länder till ambitiösa strategier i andra som exempelvis Sverige.

EU-kommissionen har inte för avsikt att ta fram ett lagstiftande förslag utan menar att det är tillräckligt med förbättrad implementering av existerade avfallslagstiftning. Europaparlamentet och vissa medlemsstater menar dock att det behövs ett EU-direktiv för att målen skall uppnås. De länder som redan har en fungerande lagstiftning inom området har dock signalerat att de ej anser att det behövs lagstiftning utan att det räcker med en strategi på EU-nivå.

Läs mer om EU kommissionens arbete med biologiskt avfall och ladda ned meddelandet

Läs Europaparlamentets utkast till rapport

/AU

26 Maj 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information