EU Kommissionen samråder om jord- och skogsbrukets roll för klimatmål

EU-kommissionen samråder om jord- och skogsbrukets roll i EU:s klimatmål. I begreppet LULUCF-sektorn (markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk) räknas träd, annan biomassa och organiskt kol i mark som alla kan absorbera eller emittera koldioxid från luften. Sektorn uppskattades bidra till nettobindning av 410 miljoner ton koldioxidekvivalenter från atmosfären i EU:s medlemsländer år 2008 vilket motsvarar 8% av EU:s totala utsläpp samma år. Idag ingår detta ej när klimatmålet mäts och följs upp. I paketet med klimat- och energilagstiftning som antogs 2009 anges dock att kommissionen skall utvärdera hur jord- och skogsbruket kan bidra till att uppnå klimatmålen.

Konsultationen syftar till att samla synpunkter från intressenter om potentialen och utmaningarna i att inkludera LULUCF i emissionsmålet samt på vilket sätt detta kan göras. Konsultationen pågår till 5 november 2010.

Besök konsultationens webbsida

EU-kommissionens bakgrundsdokument

/AU

05 Okt 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information