EU:s energistrategi till 2020

EU-kommissionen har presenterat sin nya strategi för konkurrenskraftig, hållbar och säker energi. I meddelandet "Energi 2020" fastställs energiprioriteringarna för de kommande tio åren och de åtgärder som måste vidtas för att ta itu med följande utmaningar: spara energi, skapa en marknad med konkurrenskraftiga priser och trygg energiförsörjning, främja tekniskt ledarskap och effektiva förhandlingar med våra internationella partner.

- Energifrågan utgör en av de största utmaningarna för oss alla, säger energikommissionären Günther Oettinger. Att ge vårt energisystem en ny, mer hållbar och tryggare inriktning kommer att ta tid, men vi måste redan idag fatta beslut med ambitiösa mål. För att skapa en effektiv och konkurrenskraftig ekonomi med låga koldioxidutsläpp måste vi utforma en europeiserad energipolitik och inrikta oss på ett fåtal prioriterade frågor.

Kommissionen fastställer i det meddelande som publiceras idag fem prioriterade punkter och kommer på grundval av dessa och den handlingsplan som lagts fram utarbeta konkreta lagstiftningsinitiativ och förslag inom de kommande 18 månaderna.

  • Energisparande
  • En EU-övergripande integrerad energimarknad med infrastrukturer
  • 27 länder med en samlad energipolitik
  • Europa som föregångare för energiteknik och innovation
  • Trygg och säker energiförsörjning till överkomligt pris genom aktiva konsumenter


I meddelandet fastställs även dagordningen för diskussionerna med stats- och regeringscheferna i samband med det första EU-toppmötet om energi den 4 februari 2011.

EU:s energimål är inkluderade i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla, som antogs av Europeiska rådet i juni 2010. EU har uppsatt ambitiösa mål till 2020 när det gäller energifrågor och klimatförändringar. De innebär en minskning av utsläppen av växthusgaser med 20%, en ökning av andelen förnybar energi med 20% och förbättrad energieffektivitet med 20%.

/AG

11 Nov 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information