EU:s förutsättningar för 30 procent minskade klimatutsläpp

På begäran av Europeiska rådet har EU-kommissionen tagit fram en analys av kostnader, vinster och möjligheter som ett utsläppsmål på 30 procent fram till 2020 skulle medföra. Zofia Tucinska från Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen berättade om EU-kommissionens meddelande på ett seminarium där North Sweden deltog.

- Jag hoppas att vår analys ska skapa diskussioner i medlemsstaterna om vägen framåt, säger Connie Hedegaard, EU-kommissionär för klimatåtgärder.

Kommissionens klimatmeddelande presenterades den 26 maj. Det behandlar två frågeställningar; förutsättningar för en att minska utsläppen från 20 till 30 % fram till 2020 och effekterna av ett ändrat utsläppsmål. I sitt meddelande är EU-kommissionen mycket tydlig att poängtera att den pekar ut optioner och inte rekommendationer och att meddelandet syftar till att starta en diskussion om förutsättningarna och effekterna för EU att minska utsläppen av växthusgaser med 30 % till år 2020.

Meddelandet visar på minskade utsläpp till följd av den ekonomiska krisen trots att priset på utsläppsrätter minskat radikalt. Lägre ekonomisk tillväxt, högre energipriser och minskad efterfrågan på energi är flera olika faktorer till minskade utsläpp.

Sedan 2008 har de prognostiserade kostnaderna för att uppnå 20-procentsmålet sänkts från 70 miljarder till 48 miljarder euro per år till 2020. Enligt aktuella prognoser beräknas kostnaderna för att uppnå 30-procentsmålet uppgå till 81 miljarder per år till 2020, vilket alltså är 11 miljarder mer än vad 20-procentsmålet väntades kosta enligt de gamla prognoserna.

Enligt Zofia Tucinska kan den finansiella krisens återhämtning komma att innebära ändrade siffror i och med att produktionen ökar och därmed även utsläppen, därför krävs det planering och arbete för att hantera den ökad utsläppen som väntas.

Vad gäller effekterna för EU att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till år 2020 så medför de sänkta priserna av utsläppsrätterna att företagen i EU blir mindre motiverade av att investera i energieffektiv teknologi som medför minskade utsläpp. Fördelarna med mål på 30 procent är att det blir bättre luftkvalitet, minskad import of gasolja och det blir lättare att uppnå målet som EU satts upp till 2050 om minskade utsläpp på 80 procent.

Frågan om en minskade klimatutsläpp kommer att vara en prioriterad fråga under det belgiska EU-ordförandeskapet som har som uppgift att förbereda EU:s position inför klimatmötet i Mexiko.

Läs nyheten på EU-kommissionens webbplats

Läs EU-kommissionens meddelande

/Tereza Nuaila

 

01 Jun 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information