EU:s miljöministrar diskuterar ytterligare klimatåtgärder

Alla tre huvudpunkter på agendan 11 juni handlade om klimatförändringar. Först diskuterades möjligheterna att reducera koldioxidutsläpp ytterligare utöver dagens mål på 20% enligt EU-kommissionens dokument (Läs tidigare nyhet om EU:s förutsättningar för 30 procent minskade klimatutsläpp). Miljöministrarna enades om att konsekvenserna för respektive medlemsstat måste analyseras vidare innan beslut kan tas. Resultatet av analysen ska presenteras inför nästa miljörådsmöte i oktober.  

Ministrarna antog även slutsatser om vattenbrist och torka till följd av klimatförändring och uttrycket sitt stöd för ett europeiskt centra för prognoser och mätning. Man uppmanar även medlemsstater att ta fram planer för hantering av vattenbrist och torka.

Slutligen antog miljörådet slutsatser om att bättre förbereda skog inför klimatförändringar. Man vill stärka samarbetet inom EU och på den internationella nivån så att man åstadkommer ett mer hållbart skogsbruk.

Utöver detta diskuterades även revideringen av RoHS-direktivet och WEEE-direktivet (2002/95/EG, om begränsning av vissa farliga ämnen i elektriska eller elektroniska artiklar och 2002/96/EG, om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter).

Läs miljörådets pressmeddelande

/Niklas Hjelm Smith

21 Jun 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information