Ny rapport om lokala myndigheters roll för biologisk mångfald

Inom ramen för FN:s miljöprogram UNEP drivs en studie om ekosystemens och den biologiska mångfaldens ekonomi. TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) har nu tagit fram en rapport för att öka förståelsen hos lokala beslutsfattare om betydelsen av att arbeta med biologisk mångfald. Rapporten visar bl a hur man kan öka kunskapen om värdet av naturkapital som skogar, parker och vattendrag och hur man kan dra nytta av detta lokalt inom bland annat stadsförvaltning, samhällsplanering och skötsel av skyddade områden.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Ladda ned rapporten och läs mer om TEEB

/AU

07 Okt 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information