Östersjön blir pilotprojekt i EU:s havsmiljöarbete

Den 22 december hölls ett miljöråd med EU:s miljöministrar. Rådsslutsatserna som antogs handlade om regionala havsfrågor och genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Ministrarna kom fram till att Östersjön ska bli ett pilotprojekt i EU:s havsmiljöarbete, samt att fosfater i tvättmedel ska förbjudas inom EU. Ett förslag med sikte på utfasning och förbud ska nu tas fram av EU-kommissionen.

Andreas Carlgren sa i ett uttalande att man nu tar till krafttag mot övergödningen i Östersjön, samt att man siktar på att förbättra havsmiljön i hela Europa. Att göra Östersjön till ett pilotprojekt och få igenom ett fosfatförbud har varit två av svenska ordförandeskapets viktigaste miljöfrågor. Meningen är att man sedan ska kunna använda de åtgärder och regionala strategier som prövas i Östersjön i andra hav i Europa.

Vidare sa Anders Carlgren att fosfater i tvättmedel är en kraftigt bidragande faktor till övergödningen av Europas vattendrag, sjöar och hav. I områden med bristfällig avloppsrening är förekomsten av övergödning extra synlig. Flera EU länder har infört eller börjat överväga förbud mot fosfater, men genom beslutet som togs 22 december går man mot ett generellt förbud på EU-nivå.

I EU:s direktiv för havsmiljön, det marina strategidirektivet, har en möjlighet skapats att utse ett havsområde som är särskilt förorenat till ett pilotprojekt där åtgärderna vidtas snabbare och mer effektivt än vad som krävs av direktivet i övrigt. När ett havsområde blir pilotprojekt stöds åtgärderna av EU-kommissionen. Beslutet som togs på miljörådet innebär att kommissionen snabbt skall besluta om att göra Östersjön till pilotprojekt.

Beslutet i miljörådet innebär också att de regionala havskonventionerna kommer att få en mer betydande roll för att förbättra havsmiljön. EU ger ett starkt stöd till den aktionsplan för Östersjön som tagits fram av Helcom. Miljörådet gav också särskild uppmärksamhet till EU:s strategi för Östersjöregionen, som antogs av Europeiska rådet i oktober. Strategin är ett exempel på tvärsektoriellt regionalt samarbete för att stärka insatserna för en bättre havsmiljö.

Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida

/CB

08 Jan 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information